ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN KRONENBURG CONSULT
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem op 10-02-2017 onder nummer 09145617
 

Artikel 01: Algemeen
1.1

De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Kronenburg Consult uitgebrachte offertes, tot stand gekomen opdrachten en daaruit voortvloeiende uitvoering van werkzaamheden.

1.2

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dit van tevoren uitdrukkelijk schriftelijk met Kronenburg Consult is overeengekomen.

1.3

De algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover Kronenburg Consult de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 02: Grondslag offertes
2.1

De offertes van Kronenburg Consult zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij/zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht
heeft verstrekt.

2.2

Kronenburg Consult zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 03: Ter beschikking stellen van informatie, medewerkers en werkruimte
3.1

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens het tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Kronenburg Consult nodig heeft.

3.2

Dit geldt ook voor de ter beschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Kronenburg Consult betrokken (zullen) zijn.

3.3

Als Kronenburg Consult daarom verzoekt en indien de werkzaamheden daarom verlangen, verschaft de opdrachtgever op zijn/haar locatie Kronenburg Consult kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

Artikel 04: Het betrekken van derden bij de uitvoering van de opdracht
4.1

Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever of door Kronenburg Consult geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 05: Tarieven en kosten van de opdracht
5.1

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden doorberekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen, prijzen, belastingen en andere kosten die Kronenburg Consult noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor beschreven kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

5.2

Kronenburg Consult is in ieder geval gerechtigd om jaarlijks (per 1 januari) haar tarieven voor lopende opdrachten aan te passen op basis van het landelijk vastgestelde loonindexcijfer van het voorgaande jaar.

5.3

Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn alle prijzen en andere bedragen exclusief omzetbelasting.

Artikel 06: Betalingsvoorwaarden
6.1

Het honorarium en de kosten, zoals in artikel 5 beschreven, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 2 weken na declaratiedatum.
Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebreke stelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Kronenburg Consult met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

6.2

Is de opdrachtgever in verzuim in het nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen, dan komen naar redelijkheid alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn/haar rekening. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 07: Zekerheidsstelling
7.1

Kronenburg Consult is te alle tijde gerechtigd van de opdrachtgever ofwel betaling vooraf, ofwel voldoende zekerheidsstelling voor een stipte en volledige nakoming van zijn verplichtingen te verlangen.

Artikel 08: Wijziging van de opdracht
8.1

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdrachten, of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

8.2

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Kronenburg Consult dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

8.3

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Kronenburg Consult de noodzakelijke aanpassing aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 09: Duur en afsluiting van de opdracht
9.1

Tenzij partijen anders overeengekomen zijn, zullen door Kronenburg Consult opgegeven dienstverleningstermijnen slechts bij benadering gelden en nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. Kronenburg Consult kan dan ook eerst in verzuim geraken wanneer zij door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld.

9.2

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het projectteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Kronenburg Consult verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Kronenburg Consult kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd van het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

9.3

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindopdracht door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Kronenburg Consult hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging van de opdracht
10.1

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

10.2

Indien een overeenkomst, waarbij een vast honorarium is overeengekomen, door een van der partijen tussentijds wordt beëindigd, zal tussen partijen naar evenredigheid worden afgerekend.

10.3

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Kronenburg Consult vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag, of de omzetprognose bij nieuwe opdrachten, als uitgangspunt wordt gehanteerd.

10.4

Kronenburg Consult mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken, als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Kronenburg Consult behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

10.5

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 11: Intellectuele eigendom
11.1

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdracht en in het advies- of onderzoeksresultaat zijn meegenomen, zijn en blijven eigendom van Kronenburg Consult. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Kronenburg Consult.

11.2

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht het advies- of onderzoeksresultaat te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn/haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid
12.1

Kronenburg Consult is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Kronenburg Consult zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

12.2

De opdrachtgever zal zonder toestemming van Kronenburg Consult aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Kronenburg Consult, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking te stellen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1

Kronenburg Consult is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en rente aan de zijde van de opdrachtgever en/of derden, welk het directe of indirecte gevolg zijn van: overmacht en/of onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Kronenburg Consult, haar werknemer(s) of andere door Kronenburg Consult in verband met de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, daden of nalatigheden van de opdrachtgever, haar personeel of andere personen die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

13.2

Kronenburg Consult is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade aan de zijde van de opdrachtgever en/of derden.

13.3

Onverminderd het in de overige leden van dit artikel, dan wel elders in deze algemene leveringsvoorwaarden bepaalde ter zake van een mogelijke aansprakelijkheid van Kronenburg Consult en/of haar werknemer(s) zal Kronenburg Consult behoudens opzet en grove schuld, nimmer aansprakelijk zijn.

13.4

Wanneer buiten het geval van opzet of grove schuld in rechte, dan wel in het kader van enige vorm van geschillenbeslechting, niettemin toch tot aansprakelijkheid van Kronenburg Consult wordt geoordeeld, zal deze slechts aansprakelijk zijn tot het laagste van de hierna volgende bedragen:

• De door de opdrachtgever krachtens de overeenkomst waarmee de aansprakelijkheid verband houdt te betalen contractsom (exclusief BTW, rente en kosten) en indien het een overeenkomst betreft die een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, is de maximale aansprakelijkheid beperkt tot het gefactureerde bedrag over de laatste zes maanden;
• Het bedrag waarvoor Kronenburg Consult maximaal haar leveranciers, dan wel andere voorschakels aansprakelijk zal kunnen stellen;
• Het maximale bedrag waarvoor de assuradeur van Kronenburg Consult in verband met de schadeclaim van de opdrachtgever aansprakelijkheid zal worden aanvaard.

13.5

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 14: Toepasselijk recht
14.1

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Geschillenregeling
15.1

Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden, dan wel de met Kronenburg Consult gesloten overeenkomst zullen, behoudens indien en voor zover internationale verdragen en/of de Wet anders bepalen, steeds beslist worden door de bevoegde Nederlandse rechter binnen wiens rechtsgebied Kronenburg Consult is gevestigd.

15.2

In afwijking op in het vorige lid bepaalde zullen geschillen tussen partijen, ter vrije keuze van Kronenburg Consult, ook door de bevoegde Nederlandse rechter binnen wiens rechtsgebied de opdrachtgever gevestigd is, beslist kunnen worden.