KERNACTIVITEITEN
 

Kronenburg Consult biedt op het gebied van huisvestingsbeleid en bouwmanagement professionele ondersteuning aan zorginstellingen en woningcorporaties.
Uitgangspunt is een klantgerichte ondersteuning op maat. Het bureau stemt zijn werkzaamheden nauw af op de specifieke vragen en omstandigheden van de individuele opdrachtgever.
De adviseurs brengen daarbij hun deskundigheid en ervaring in, gebaseerd op jarenlange ervaring in de gezondheidszorg en volkshuisvesting.

Huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor zorginstellingen om haar taken adequaat te kunnen uitvoeren.
Nieuwe ontwikkelingen als extramuralisering, scheiding van wonen en zorg en vraagsturing zijn voor veel instellingen aanleiding het huisvestingsvraagstuk fundamenteel onder de ogen te zien. Huisvesting is daarmee in toenemende mate een strategisch issue voor besturen en directies.
Ook de overheid verlangt van de instelling een visie op het huisvestingsbeleid. In de sectoren ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg speelt op dit punt nadrukkelijk het thema van vermaatschappelijking. Op huisvestingsgebied leidt dit in toenemende mate tot allianties met woningcorporaties.
In de sector ziekenhuizen is als gevolg van medisch-technologische ontwikkelingen een duidelijke verschuiving van klinische naar poliklinische behandelingen.
Voor woningcorporaties is voorraadbeleid een essentiële schakel tussen strategie en uitvoering.
Zorg is in toenemende mate onderdeel van corporatiebeleid.

Op basis van strategische overwegingen hebben zorginstellingen en woningcorporaties tot doel om huisvesting te realiseren.
Bouwmanagement richt zich op het beheersen van de te ontwikkelen huisvesting, waarbij alle stappen van programma van eisen, ontwerp, realisatie en nazorg zijn inbegrepen.
Kronenburg Consult biedt de benodigde expertise en capaciteit om het bouwproces van begin tot eind te beheersen.

 
 
Tot de activiteiten van Kronenburg Consult op het gebied van huisvestingsmanagement behoren:
strategisch voorraadbeheer, lange termijn huisvestingsplannen, vastgoedbeheer, haalbaarheidsonderzoeken, meerjarenonderhoudsprogramma's, locatieonderzoek, kwaliteitsinventarisatie.
 
Tot de activiteiten van Kronenburg Consult op het gebied van bouwmanagement behoren:
proces- en projectmanagement, opstellen programma's van eisen, contractmanagement, opstellen risicoanalyses, kostenbewaking.